Vedtægter

Vedtaget 30. september 2020 - på en ekstra ordinær generalforsamling. 

 • 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Kvartershuset”. Foreningen er hjemmehørende i Kongens Enghave, Københavns Kommune og drives på flere adresser i København SV.  Foreningens CVR nr. er 20 66 16 74

 • 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at drive Kvartershuset med aktivitets- og kulturtilbud hovedsageligt for bydelens beboere, som skal medvirke til at skabe sociale netværk til gavn for den enkeltes hverdag, samt drifter selskabslokalerne Borgbjergsvej 30, 1. sal og 3. sal.

 • 3. Medlemmer

Stk. 1: Indmeldelse

Foreningen kan optage alle ejendomme, beliggende i postdistrikt 2450 København SV, som medlemmer (herefter kaldet medlemsafdelinger/medlemsejendomme)

Stk. 2: Udmeldelse

Medlemsafdelingens kompetente ledelse kan meddele, at medlemsafdelingen ønsker at udmelde sig af foreningen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage efter vedtagelse af budgettet med 1 års opsigelse for at få virkning for det efterfølgende år. Ved udmeldelse kan medlemsafdelingen ikke medtage nogen del af foreningens formue eller aktiver.

 • 4. Generalforsamling

Stk. 1: Højeste myndighed

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling

Kvartershusets bestyrelse indkalder til generalforsamling gennem brev til medlemsafdelingernes bestyrelse samt ved offentliggørelse på lokale opslagssteder eller evt. i lokale medier med 3 ugers varsel.

Stk. 3: Adgang til og afstemninger på generalforsamling

Adgang til generalforsamlingen: Alle beboere i medlemsafdelingerne har adgang til generalforsamlingen. Beboerne skal dokumentere dette ved fremvisning af sundhedskort ved indgangen til generalforsamlingen. Hver fremmødt bebeoelsesenhed har to stemmer. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Stk. 4: Generalforsamlingens gennemførelse

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for fremtiden
 4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg af administrator og revision
 9. Evt.

Stk. 5: Afstemninger afgøres udelukkende ved almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede og fremmødte beboere.

Stk. 6: Forslag til generalforsamlingen

Emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres senest to uger før generalforsamlingen. Offentliggørelse sker på Kvartershusets hjemmeside www.kvartershuset.dk og evt. ved annoncering i lokale dagblade. Ydermere kan indkaldelser, forslag, referater m.m. afhentes i Kvartershusets administration i åbningstiden.

 • 5. Bestyrelsen

Stk. 1: Valg

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af de fremmødte beboere i medlemsafdelingerne/-ejendommene. Valgbare er alle personer, som er bosiddende i medlemsafdelinger/ejendomme, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2: Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt formand, næstformand eller kasseren fratræder i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en afløser frem til førstkommende generalforsamling. Skulle det forekomme, at bestyrelsen ikke er fuldtalligt valgt, skal der sidde et ulige antal, der repræsenterer medlemsafdelingerne.

Stk. 3: Eksklusion

2/3 af bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, såfremt personen har en skadelig virkning for foreningens virke eller bestyrelsens arbejde. Forslag til eksklusion skal være nævnt i en dagsorden sendt med brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer med mindst 7 dages varsel.

Stk. 4: Bestyrelsens arbejde og ansvar

Bestyrelsen er foreningens ansvarlige ledelse mellem generalforsamlinger. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i samtlige anliggender og kan disponere over foreningens midler inden for rammerne i budgettet og generalforsamlingsbeslutninger. Bestyrelsen kan ikke gældsætte foreningen.

Bestyrelsen sikrer udarbejdelse af regnskab og budget til forelæggelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen fører referat over sine forhandlinger. Bestyrelsen kan delegere ansvaret til lederen af Kvartershuset, som bemyndiges til at handle på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lederen af Kvartershuset.

 • 6. Økonomi og kontingent

Stk. 1: Finansiering

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningen drives for midler fra medlemsafdelingerne i forhold til antallet af beboelsesenheder samt midler, der søges ved sponsorer og offentlige puljer

Stk. 2: Kontingent

Hver medlemsafdeling forpligter sig til at betale et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen med en forholdsmæssig udgiftsdel.

Kontingentet forfalder første gang ved indmeldelsen og betales fuldt ud for hele regnskabsåret uanset indmeldelsestidspunktet. Kontingentet fastlægges således, at det dækker foreningens budgetterede omkostninger til varetagelse af foreningens formål, administration og løbende drift.

 • 8. Hæftelse og Tegning

Kvartershuset er en selvstændig forening, der kun hæfter for sine forpligtelser med foreningens egen formue. Der kan ikke gøre regres overfor medlemsafdelinger, disses boligorganisationer eller medlemsejendomme.

Bestyrelsen beslutter hvert år på det først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen hvem, der kan tegne for foreningen.

 • 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte beboelsesenheder på generalforsamlingen. Mindst halvdelen af alle beboelsesenheder skal være repræsenteret. Såfremt vedtægtsændringer ikke kan vedtages pga. manglende fremmøde, indkaldes senest 8 dage efter mødet til en ny generalforsamling, hvor afstemning foretages efter almindelig stemmeflerhed.

 • 10. Opløsning af foreningen

Stk. 1: Opløsningsbestemmelser

Foreningen kan opløses af 2/3-dele af samtlige beboelsesenheder i medlemsafdelingerne på en generalforsamling. Såfremt der ikke på mødet ikke kan opnås vedtagelse, indkaldes til en ny generalforsamling efter 14 dage, hvorpå en opløsning kan vedtages af 2/3 stemmer af de fremmødte.

Stk. 2: Fordeling af aktiver

Eventuel udlodning af aktiver foretages i forhold til medlems afdelingernes beboelsesenheder.

Berigtigelse:

Dirigent

Referent