Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. jfr. pgf. 9                                                   30.8.2019
§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte beboelsesenheder på
generalforsamlingen. Mindst halvdelen af alle beboelsesenheder skal være repræsenteret. Såfremt
vedtægtsændringer ikke kan vedtages pga. manglende fremmøde, indkaldes senest 8 dage efter
mødet til en ny generalforsamling.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Kvartershuset den 17. september kl. 17 på
adressen Anker Jørgensens Plads 3, 1 sal
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af vedtægtsændringer
4. Eventuelt
Den 28. august 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Kvartershuset, hvor bestyrelsen
havde en række forslag til vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte beboelsesenheder på
generalforsamlingen. Mindst halvdelen af alle beboelsesenheder skal være repræsenteret. Hvis
vedtægtsændringer ikke kan vedtages pga. manglende fremmøde, indkaldes senest 8 dage efter
mødet til ny generalforsamling.
Da der ikke var fremmødt det fornødne antal beboelsesenheder, kunne vedtægtsændringerne ikke
vedtages. Der blev afholdt en vejledende afstemning, hvor de tilstedeværende beboelsesenheder
stemte for vedtægtsændringerne med eventuelle ændringsforslag, der kom på
generalforsamlingen.
Det er derfor nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling, så de foreslåede
vedtægtsændringer skal vedtages. Bestyrelsen indkalder derfor til en ekstraordinær
generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling sker afstemning efter almindelig stemmeflerhed.
Med venlig hilsen