Forslag til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsens forslag til § 2:

Motivation:
De ansøgte bevillinger og puljer, som Kvartershuset søger, er ikke begrænset til at omfatte et bestemt geografisk område. Bevillingerne og puljerne er givet af det offentlige, og kan ikke nødvendigvis begrænses til kun at omfatte området 2450. Af denne årsag har bestyrelsen ønsket at konsekvensrette vedtægterne.

Nuværende vedtægtstekst:
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at drive Kvartershuset med aktivitets- og kulturtilbud for bydelens beboere, som skal medvirke til at skabe sociale netværk til gavn for den enkeltes hverdag, samt drifter selskabslokalerne Gustav Bangs Gade 28.1

Bestyrelsen foreslår:
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at drive Kvartershuset med aktivitets- og kulturtilbud hovedsageligt for bydelens beboere, som skal medvirke til at skabe sociale netværk til gavn for den enkeltes hverdag, samt drifter selskabslokalerne Borgbjergsvej 30, 1. sal og 3. sal.

Bestyrelsens forslag til § 4, stk. 1:
Motivation:
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres således, at ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af juni måned, så bestyrelsen kan lave årsberetning i inden for en overskuelig tid indenfor en overskuelig periode efter året, er afsluttet og regnskabet aflægges inden for det første halvår af året.

Nuværende vedtægtstekst:
§ 4. Generalforsamling
Stk. 1: Højeste myndighed
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned.

Bestyrelsen foreslår:
§ 4. Generalforsamling
Stk. 1: Højeste myndighed
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Bestyrelsens forslag til § 4, stk. 3:
Motivation:
Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af vedtægterne ændres så det sprogligt er mere klart, hvad der står. Det vil sige, der ændres ikke i indholdet af bestemmelsen, men alene sproget der er simplificeret. Samt at hver bebeoelsesenhed får 2 stemmer.

Nuværende vedtægtstekst:
Stk. 3: Adgang til og afstemninger på generalforsamling
Adgang til generalforsamlingen har: Alle beboere i medlemsafdelingerne, hvilket dokumenteres ved fremvisning af sygesikringsbevis ved indgangen. Hver fremmødt beboelsesenhed har én stemme.

Bestyrelsen foreslår:
Stk. 3: Adgang til og afstemninger på generalforsamling
Adgang til generalforsamlingen: Alle beboere i medlemsafdelingerne har adgang til generalforsamlingen. Beboerne skal dokumentere dette ved fremvisning af sundhedskort ved indgangen til generalforsamlingen. Hver fremmødt bebeoelsesenhed har to stemmer. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Bestyrelsens forslag til § 4, stk. 4:
Motivation:
Kvartershusets regnskab består af forskellige regnskaber, der giver det samlede billede af husets udgifter og indtægter. Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at det for udenforstående kan være svært at gennemskue og har derfor i det tidligere fremlagte regnskab for denne generalforsamling udarbejdet en komprimeret årsrapport. Bestyrelsen har brugt en ekstern revisor til gennemgangen af det komprimerede regnskab. Dette alene for at sikre at bestyrelsen og medarbejderne ikke skal døje med udefrakommende kritik og beskyldninger. Det foreslås herefter, at der udarbejdes en samlet årsrapport, der udarbejdes af en registreret eller statsautoriseret revisor. Udgifterne afholdes af foreningsmidlerne. Bestyrelsen foreslår, at man vælger at bruge Broernes revision, som på nuværende tidspunkt alligevel reviderer størstedelen af Kvartershusets regnskab, idet størstedelen udgør projektregnskaber. Konsekvensen heraf er, at der ikke længere skal vælges en foreningsrevisor, og at bestemmelsen om valgt revisor udgår af vedtægterne.

Nuværende vedtægtstekst:
Stk. 4: Generalforsamlingens gennemførelse
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for fremtiden
4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse

8. Valg af administrator og revision

9. Evt.

Bestyrelsen foreslår:
Stk. 4, pkt. 8 udgår.

Bestyrelsens forslag til § 9:
Motivation:
Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af vedtægterne ændres så det sprogligt er mere klart, hvad der står. Det vil sige, der ændres ikke i indholdet af bestemmelsen, men alene sproget der er simplificeret.

Nuværende vedtægtstekst:
§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte beboelsesenheder på generalforsamlingen. Mindst halvdelen af alle beboelsesenheder skal være repræsenteret. Såfremt vedtægtsændringer ikke kan vedtages pga. manglende fremmøde, indkaldes senest 8 dage efter mødet til en ny generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår:
§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte beboelsesenheder på generalforsamlingen. Mindst halvdelen af alle beboelsesenheder skal være repræsenteret. Såfremt vedtægtsændringer ikke kan vedtages pga. manglende fremmøde, indkaldes senest 8 dage efter mødet til en ny generalforsamling, hvor afstemning foretages efter almindelig stemmeflerhed.