Referat fra generalforsamling d. 19. august 2020

Referat af generalforsamlingen i Kvartershuset den 19. august 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for fremtiden.

4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse.

6. Bestyrelsen forslag

7. Indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelse (i år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter).

9. Valg af revision.

10. Evt.

Der var fremmødt beboere fra 41 lejemål.

Generalforsamlingen blev indledt af Jytte Lindberg Jensen (JLJ), som bød velkommen.

Da der skulle vælges en dirigent, oplyste Jytte, at bestyrelsen indstillede John Dinesen (JD). Der var ingen modkandidater

JD konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og oplyste, at der var lavet en forretningsorden for afholdelse af generalforsamlingen, som han gennemgik. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen trak punkt nr. 11 i forretningsorden, da det ikke er lovligt at fratage medlemmer deres stemmeret.Forsamlingen godkendte herefter forretningsordenen.

Der var kritik af den måde Kvartershuset har indkaldt til generalforsamlingen på. Det tog bestyrelsen til efterretning, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indvarslet efter vedtægterne og lod derfor generalforsamlingen fortsætte.

1.Valg af referent

Bestyrelsen forslog Pernille Eilenberg som referent uden modkandidater og blev valgt.

2. Valg af stemmeudvalg

Karen Levin Nielsen fra karre 18, Jytte Lindberg Jensen karre 18 og Joan Jensen karre 17 blev valgt til at sidde i stemmeudvalget.

Jytte Lindberg Jensen (formanden) startede ud med, at hun vil supplere til den skriftlige beretning, som alle havde fået udleveret, da de kom. Jytte informerede om, at bestyrelsen synes, der er lavet en fyldestgørende skriftlig beretning for 2019, som opfylder Kvartershusets formålsparagraf.

Jytte påpegede, at siden Kvartershuset åbnede op for tilbud til børnene i september 2016, er der kommet mange flere tilbud af aktiviteter til børnfamilier, som har taget et par år at bygge op, - aktiviteter som bestyrelsen er stolte af.

Da Sydhavnen seniorer er blevet stiftet og forhåbentlig fremover bliver en selvstændig forening med egen brugerbestyrelsen, siger Kvartershuset farvel til seniorer arbejdet, og seniorerne bliver fremover lejer i Kvartershuset. Bestyrelsen vil stadigvæk forsætte samarbejdet i årerne frem, og der vil naturligt være en overgangsperiode, før den struktur vil slå helt igennem.

Det samme kommer til at gælde for vores socialjuridiske rådgivning, som også er blevet en selvstændig foreningen, som lejer sig ind i Kvartershuset.

Grunden til dette er, at der bliver skabt en struktur, hvor man får skabt større gennemsigtighed for, hvordan det hele er delt op.

På baggrund af de henvendelser der har været fra udefrakommende til vores tilskudsgiver, måtte bestyrelsen udfase, at der er en leder i kvarterhuset, dette skete i slutningen af beretningsåret 2019, da Kvartershuset ikke af egen midler ville kunne finansierer en leder. Jytte berettigede, at lederen nu er blevet erstattet af en halvtids koordinator, nemlig Pernille.

Jytte takkede de frivillige for deres fantastiske indsats, som de utrætteligt leverer dag ud og dag ind, og hun slog fast at man skal være en ildsjæls for at blive ved med at levere med den megen kritik, man nogen gange kan blive udsat for.

Afslutningsvis takkes karre 3 og 12 for deres støtte til huset igennem mange år, de har meldt sig ud fra udgangen af 2020, og bestyrelsen håber, at de på et tidspunkt vil vende tilbage.

Dirigenten takkede for beretningen, og overgav beretningen til forsamlingens debat og godkendelse.

Der var debat og spørgsmål til Kvartershusets beretning herunder uddybelse af, at bestyrelsen har prøvet at sætte infomøder op for Kvartershusets medlemskarrers bestyrelse, men at der ikke har været den store interesse i dette.

Diriengenten satte derefter beretningen til afstemning.
Beretningen bliver godkendt med 37 stemmer for og 4 undlader at stemme.

4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse.

Dorthe fremlagde regnskabet og startet med at fortælle, at det som har været skrevet på de sociale medier med at det komprimerede regnskabet, ikke skulle revideret var usandt. Kasseren vidste på projektoren revisionspåtegning af årsregnskabet.

Der blev fortalt, at regnskabet er opbygget på samme måde som sidste år. En del som er udfærdiget af KAB’s administrations, og en del som så Kvartershuset egen administration. Der bliver gået lidt i dybden med huset egen administration, hvor man kan se det, som hedder de eksterne tilskud som Kvartershuset har modtaget i 2019. Her den største bevilling fra sundheds- og omsorgsudvalget på 2,1 mio. som er blevet givet til aktiviteter til borger +65, derudover er der et tilskud fra socialforvaltningen til borger +60, samt er der tilskud til børn og familier, og endeligt en meget lille den til udsatte borger.

Der blev forklaret, at det medlemskontingent som medlemskarrerne betaler, er med til at dække huslejen som der betales til AKB. Det er sådan, at Kvartershuset har 13 afdelinger som medlemskarrer, hvor indtægten er 292.125 i indtægter, og fra 2021 er der 2 afdelinger mindre. Når bestyrelsen kigger på kontingentet, dækker det ikke vores husleje samt forbrug, derfor skal der hentes penge udefra. Det giver samlet et underskud 500 t.kr. Dette underskud dækkes så delvist af, at Kvartershuset udlejer lokalerne til de mange aktiviteter, som der i huset Dette er de eksterne bevillinger, der lejer sig ind og udgjorde i 2019 429 t.kr. så samlet var der et underskud på 70 t.kr. på ejendomsudgifterne i 2019.

Brugerbetaling dækker hovedsageligt de aktiviteter, som ligger under de ældre. Det kommer fra de faste aktiviteter som Kvartershuset har.

Når man kigger på ned over de tre udgiftsposter, så er det klart at udgifterne til personale topper både i 2019, der bliv fortalt i Kvartershuset i 2019 have 6,35 ansatte og i 2020 har Kvartershuset 4,5 ansatte. Der blev stillet spørgsmål til, hvordan det kunne være, at personale andele var næste lige så højt i 2019 som i 2018, der blev forklaret at det er, fordi selvom medarbejdere er stoppet, så har Kvartershuset stadig feriepengeforpligtigelsen.

Der var et spørgsmål om, hvor pengene for den advokat, som man have brugt til at sende brev til de borger der havde en indsigelse efter generalforsamlingen i 2019, var lagt i regnskabet, og hvad beløbet var på.
Det blev oplyst at den lå under posten administration, og så vidt det blev husket - uden at ville hænges op på det - var det ca. 65 t.kr.

Og så ville man godt vide hvad bevillingen fra Metroselskabet var gået til, for da der ikke havde været så mange aktiviteter hvad var pengene så blevet brugt til. Det blev oplyst at uforbrugt bevilling var returneret til tilskudsgiver.

Regnskabet blev sat til afstemning. Regnskabet blev godkendt med 33 stemmer for, 5 hverken for eller imod og 2 der stemte imod.

5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse.

Budgettet er fremkommet ved det budget som KAB havde lagt for 2020 og så er resten en sum af de bevillinger som er modtaget i 2020 og søgt her tænkes på §79 bevillingen som endnu ikke er søgt – men den ansøgning, som vi afleverer her i efteråret, medgår med det, som vi søger i budget 2020.

Der var ønske om at vide, om Kvartershuset var klar over at de ikke pr. automatik får §79 bevillingen.

Det er bestyrelsen klar over.

Budgettet blev sat til afstemning. Budgettet blev godkendt med 36 stemmer for, 0 hverken for eller imod og 6 der stemte imod.

6. Bestyrelsen forslag

Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag, og gennemgik forslaget om vedtægtsændringer, med de motivationer bestyrelsen har lagt til grund, der var et modforslag omkring en formulering. Hver enkelt vedtægtsændring blev gennemgået og afstemt i forsamlingen.

Bestyrelsen forslag om at oprette en ny paragraf 11, valgte bestyrelsen at trække tilbage.

Alle forslagene er vedlagt som bilag til referatet.

§2: Bestyrelsen har ønsket at konsekvensrette de ansøgte bevillinger og puljer, da offentlige midler ikke er begrænset af et bestemt geografisk område, i bestyrelsesforslaget står der hovedsageligt bydelens beboere.

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 29 imod stemte 7, og 1 hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

§4 stk. 1 bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen fremrykkes senest til udgangen af juni.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 33 og 4 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

§4 stk. 3 i den tidligere vedtægtstekst, fremgår det, at hvert beboelsesenhed har 1 stemme. Da bestyrelsen ønskede en sammenlignelighed med beboermøderne i AKB, var forslaget, at der pr. beboelsesenhed skal være 2 stemmer.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 33, imod stemte 0 og 4 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

§ 4 stk. 4 anvendelse af ekstern statsautoriseret revisor og ikke en der er valgt på generalforsamlingen.

Hvis dette forslag vedtages, vil der fremover ikke være behov for punktet valg af intern revisor samt administrator, men derimod valg af ekstern revisor, som omfatter hele huset.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 31, imod stemte 1 og 4 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

§9 Vedtægtsændring
Bestyrelsens forslag om at ordlyden af vedtægterne ændres, så det sprogligt er mere klart, hvad der står. ”...hvor afstemning foretages efter almindelig stemmeflerhed”.

Jytte forklarede at bestyrelsen ønsker at rettet ordret foretages, til at der står afgørelse efter almindelig stemmeflerhed. Jytte spørg om salen kan gå med til det og der er ikke modstand.

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 33, imod stemte 1 og 3 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog at man hver måned laver et månedsnyt med aktiviteter i huset som hænges op i medlemsafdelingerne, derudover udgives der to nyhedsbreve der sendes til afdelingsbestyrelserne i perioden mellem generalforsamlingerne. Det forsåles at ovennævnte skal erstatte infomøderne.

Dette forslag godkendes med 30 stemmer for, 0 der stemte imod, 7 stemte hverken for eller imod.

7. Indkomne forslag.

Følgende indkommende forslag var optaget til forhandling på generalforsamlingen:

Majbrith Andersen, Karré 1 forslag 1 Majbrith Andersen Karré 1 forslag 2 Gerd Raydon Hansen, Karré 3 forslag 1 Gerd Raydon Hansen, Karré 3 forslag 2 Gerd Raydon Hansen, Karré 3 forslag 3 Bjarne Kent Mikkelsen, Karré 1 forslag 1 Bjarne Kent Mikkelsen, Karré 1 forslag 2 Bjarne Kent Mikkelsen, Karré 1 forslag 3 Bjarne Kent Mikkelsen, Karré 1 forslag 4

Forslag om personligt medlemskab:

Motivation: At medlemskab ikke skal være afhængigt af, at man er bosiddende i en boligforening, der er medlem af Kvartershuset, men skal kunne opnås alene ved et ønske om at være tilknyttet Kvartershusets faciliteter og fællesskab.

Forslagsstilleren forklarer at grunden til hendes forslag er så at alle kunne melde sig ind i Kvartershuset.

Bestyrelsen forklarede at de indstiller forslaget til forkastning, da det op til de enkel afdelingsmøder at melde fra og ikke enkelte beboer.

Forslaget sættes til afstemning. 29 stemmer imod, 8 der stemte for, 0 stemte hverken for eller imod. Forslaget er faldet.

Forslag om åbent hus:

Motivation: Øge livskvaliteten i Sydhavnen. Mere konkret: Øge kendskabet og brugen af huset. Det vil styrke husets arbejde med at modvirke ensomhed og medvirke til at øge sydhavnernes velbefindende, både fysisk og psykisk. Flere besøgende i huset vil øge chancerne for at eksisterende brugere kan opnå

flere givende relationer til personer i deres nabolag. Det samme gælder for nytilflyttede. Især for grupper med lav mobilitet (ex. ældre eller gangbesværede) kan dette være særligt givende. Det vil samtidigt styrke Kvartershusets ansøgninger i forhold til offentligt tilskud, da disse kan indeholde spørgsmål til rekruttering og fastholdelse.

Forslagsstilleren ønsker at der er åbent hus en gang hver 3 måned, hvor det er en åben fast rundvisning.

Der bliver fortalt, at folk altid er velkommen til at komme fordi for at få en rundvisning samt at der sidder en medarbejder en dag om ugen til kl. 18 hvor man også er velkommen.

Der bliver stillet spørgsmål til om man ikke kunne overveje at skrive ud, at man har denne ene dag om ugen til kl. 18. det siger bestyrelsen ja til.

På baggrund af dette indstiller bestyrelsen til forkastning.
Forslaget sættes til afstemning. 21 stemmer imod, 5 der stemte for, 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget er faldet.

Forslag om medlemsafdelingerne:

Motivation: Kvartershusets faciliteter og aktiviteter retter sig imod personlige fritidsinteresser og medlemskabet bør derfor være et personligt valg.

Forslagsstilleren forklarer sit forslag, med at det så er alle som kunne melde sig ind i foreningen. Bestyrelsen indstiller til forkastning da Jfr. tidligere forslag.
Forslaget sættes til afstemning. 29 stemte imod, 5 stemte for, 3 stemte hverken for eller imod. Forslaget er faldet.

Forslag om Krea-værksted:

Motivation: Fællesskab og hygge omkring kreative aktiviteter, så flere kan få glæde af Kvartershusets faciliteter.

Der bliver forklaret at man altid er velkommen til at komme og stille forslag til hvad man kan starte at aktiviteter i huset.

Man skal bare være opmærksom på at der er en masse ting såsom økonomi, midler osv.
Bestyrelsen indstiller dette forslag til forkastning, da det ikke høre til på en generalforsamling. Forslaget sættes til afstemning. 21 stemmer imod, 5 der stemte for, 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget er faldet.

Etablering af selvhjælpsgrupper:

Motivation: Sydhavnen er en socialt belastet bydel. Kvartershusets faciliteter bør så vidt muligt bruges på at hjælpe sine medlemmerne med at få livskvalitet på trods af de forskellige udfordringer, de slås med.

Bestyrelsen indstiller til forkastning, da bestyrelsen lige nu ikke har midler til dette. Men siger samtidig at hvis forslagsstilleren kender til nogen puljer der kan søges, kigger bestyrelsen gerne på det.

Forslaget sættes til afstemning. 30 stemte imod, 5 stemte for, 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget er faldet.

Anker Jørgensens plads:

Forslagsstilleren forklarede at han ønsker der arbejdes på en gruppe, som kan hjælpe på problemet.

Bestyrelsen indstiller til forkastning, men henvisninger til, at man skal kontakte AKB København, da kvarterhuset er lejer og ikke ejer.

Forslaget sættes til afstemning. 30 stemte imod, 3 stemte for, 4 stemte hverken for eller imod. Forslaget er faldet.

Åbenhed:
Dirigenten forslog forslagsstilleren at trække sit forslag, da det er imod GDPR-loven.

Dette ønsker forslagsstilleren ikke. Forslagsstiller syntes, at man her som mange andre steder skal kunne se hvem, der er frivillig og ansat.

Forslaget sættes til afstemning. 30 stemte imod, 2 stemte for, 5 stemte hverken for eller imod. Forslaget er faldet.

Forslag om hegn og trappe:
Der bliver fortalt at Kvartershuset kun bor til leje og ikke er ejer. Så man henviser til AKB København. Forslaget sættes til afstemning. 32 stemte imod, 4 stemte for, 2 stemte hverken for eller imod.

Forslag om cafe i stuen:
Forslagsstilleren forklarede, at der er tale om en samtale cafe.
Forslaget sættes til afstemning. 28 stemte imod, 7 stemte for, 2 stemte hverken for eller imod.

8. Valg til bestyrelse (i år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter).

Formanden: Jytte informerede om at hun ikke ønsker at opstille igen til denne post. Valg af formand: Anette Levin Nielsen
Derfor forslog bestyrelsen Anette Levin Nielsen, blev valgt uden modkandidat.

A)  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Jytte Lindberg Jensen vælges uden modkandidat Hanne Nielsen vælges uden modkandidat Preben Enevold vælges uden modkandidat

B)  Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år Pia Hansen vælges uden modkandidat. Joan Hansen vælges som næstformand uden modkandidat.

C)  Valg af 2 suppleanter Hanne Jensen Karre 18 Tina Nielsen karre 18

9. Valg af revision.

Bestyrelsen forslår broernes revision, som forsamlingen er enig i.

10. Evt.

Der var nogen der godt ville vide, hvordan man kom på Facebook, lukkede lister, når man ikke bor i karrerne. Det blev forslået, at man taler med sin egen bestyrelse om det.

Dirigenten takkede for et godt og konstruktivt møde.

John Dinesen                                      Pernille Eilenberg
Dirigent                                                Referent