Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 30. september 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling
Foreningen Frederiksholms Kvartershus d. 30. september 2020 afholdt i Kvartershuset på Anker Jørgensens Plads, salen

 Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Motivation om årsagen til ændring vedtægter

5.Afstemning om vedtægtsændringer
5.a Bestyrelsens forslag til § 2
5.b Bestyrelsens forslag til § 4 stk. 1
5.c Bestyrelsens forslag til § 4, stk. 3
5.d Bestyrelsens forslag til § 4, stk. 4
5.e Bestyrelsens forslag til § 9

6. Eventuelt

Der var 21 stemmeberettigede.

Formand Anette Levin Nielsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og forestod herefter valget af dirigent.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Kristian Jensen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Stine Falkenberg Kehler som referent. Hun blev enstemmigt valgt.

Formalia
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og gennemgik derefter den udsendte dagsorden.

Der blev stillet spørgsmål til to vedtægtsændringer, som havde været behandlet på den ordinære generalforsamling, men ikke fremgik af dagsordenen. Forklaringen var, at de to nævnte vedtægtsændringer var blevet forkastet på den ordinære generalforsamling og derefter ikke skulle behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten foreslog, at punkt 4 i dagsordenen udgik, da motivationen for hvert forslag ville blev fremlagt under behandlingen af de enkelte forslag.

Forsamlingen godkendte herefter dagsordenen.

5. Afstemning om vedtægtsændringer

5.a Bestyrelsens forslag til § 2

Formanden motiverede forslaget: De ansøgte bevillinger og puljer, som Kvartershuset søger, er ikke begrænset til at omfatte et bestemt geografisk område, hvorfor bestyrelsen har ønsket at konsekvensrette vedtægterne.

Forslaget blev sat til debat.

Herefter blev forslaget sat til afstemning. Et flertal stemte for forslaget, som derfor var vedtaget.

5.b Bestyrelsens forslag til § 4 stk. 1

Formanden motiverede forslaget: Der ønskes en tættere sammenhæng mellem tidspunktet på afslutningen af regnskabet og afholdelse af generalforsamlingen.

Forslaget blev sat til debat.

Det blev præciseret, at det er intentionen at afholde den ordinære generalforsamling så tæt på regnskabsafslutningen som muligt – meget gerne allerede i april, så det er ikke hensigten at udskyde fremtidige generalforsamlinger helt til slutningen af juni måned.

Herefter blev forslaget sat til afstemning. Et flertal stemte for forslaget, som derfor var vedtaget.

5.c Bestyrelsens forslag til § 4, stk. 3

Formanden motiverede forslaget: Det ønskes at stemmeretten svarer til den, der gælder i medlemsforeningerne.

Forslaget blev sat til debat.

Herefter blev forslaget sat til afstemning. Et flertal stemte for forslaget, som derfor var vedtaget.

5.d Bestyrelsens forslag til § 4, stk. 4

Bestyrelsen trak forslaget, da man efter nærmere overvejelse, havde fundet det hensigtsmæssigt at fastholde den demokratiske mulighed for at foretage valg af revisor på generalforsamlingen.

5.e Bestyrelsens forslag til § 9

Formanden motiverede forslaget: Der er tale om en præcisering af afstemningsproceduren, så det fremgår klart, at der på den ordinære generalforsamling kræves 2/3 flertal for at gennemføre vedtægtsændringer, imens der på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling kræves almindeligt flertal.

Forslaget blev sat til debat.

Herefter blev forslaget sat til afstemning. Et flertal stemte for forslaget, som derfor var vedtaget.

6. Eventuelt

Formanden sagde tak for det flotte fremmøde trods COVID-19 og den gode debat. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derpå generalforsamlingen.

Jens Kristian Jensen                                                                                                     Stine Falkenberg Kehler

Dirigent                                                                                                                          Referent