Referat fra generalforsamling d. 28. august 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning for 2018
4. Fremlæggelse af regnskab for 2018
5. Forslag til budget og medlemsbidrag for 2019
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen og valg af kasserer
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
c. Valg af 2 suppleanter for 1 år
8. Valg af administration samt intern og ekstern revisor
9. Eventuelt

Der var fremmødt beboere fra 40 lejemål.

Generalforsamlingen blev indledt af Susan Hedlund (SH), som bød velkommen, da formanden Jytte Jensen var blevet akut syg. Herunder blev der afspillet et videoklip, hvor formanden beklagede sit fravær, og ønskede forsamlingen et godt møde. SH oplyste, at der var lavet en forretningsorden for afholdelse af generalforsamlingen, som den daglige leder af Kvartershuset, Eylem Ünüvar (EÜ) gennemgik. Forsamlingen godkendte forretningsordenen uden for dagsorden. Man gik derefter over til den ordinære dagsorden, hvor SH oplyste at bestyrelsen indstillede den daglige leder EÜ til dirigent, der var ingen modkandidater.

1. Valg af dirigent og referent
EÜ takkede for valget, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og gennemgik dagsordenen. Birthe Tang (BT) blev foreslået af bestyrelsen som referent uden modkandidater og blev valgt.
En af forslagsstillerne blev forespurgt om hendes forslag ikke retteligt henhørte under eventuelt, da det udelukkende var procedurespørgsmål, hvilket forslagsstilleren sagde ja til. Det blev herefter besluttet, at forslagsstillerens spørgsmål vil blive drøftet under punktet eventuelt.

2. Valg af stemmeudvalg
Karen Levin fra karré 18 blev valgt som formand for stemmeudvalget og Poul Nielsen fra karré 5 og Jette fra karré ? som stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for 2018
Anette Nielsen fra bestyrelsen supplerede den skriftlige beretning med formandens tale og henviste til den skriftlige beretning, hun gjorde samtidig opmærksom på de tiltag, der er omkring børneaktiviteter, samarbejdet med Mødrehjælpen, de midler, der er søgt og ikke bevilliget til at afholdelse af fx sommerferie i 2018, men som heldigvis er bevilliget i 2019. Samarbejdet med Helhedsplanen på Sjælør, Læsevenner,
Elderlearn. Rettede en tak til de ansatte og de mange frivillige, som er med til at udvikle netværk til gavn for
medlemmer og brugere af huset. Herefter blev beretningen sat til debat.
Der var debat og spørgsmål til Kvartershusets beretning herunder uddybelse af hvorfor det er tilskudsgiver,
der definerer, hvilke opgaver der løftes og den økonomiske ramme for de opgaver, der bliver løftet. SH
forklarede videre, at lønnen for medarbejderne er defineret af instrukserne fra de søgte projekter, hvor
lønniveauet ligger ikke må overstige, hvad andre sammenlignelige job
SH forklarede, at den tidligere bestyrelse tilbage i 2004 besluttede at fastfryse kontingentet, så
kontingentet blev udhulet over en årrække, så værdien af kontingentet blev mindre værd. Den daværende
bestyrelse besluttede desuden, at husets drift med medarbejdere skulle drives via projektansøgninger samt
bevillinger. Kvartershuset igangsatte i 2016 et arbejde, der skal være færdig i 2025, hvor udfasningen af
medlemskontingentet er et mål, og at sammenlægning med Kulturhuset i Karens Minde skulle afsøges. SH
henviste til den skriftlige beretning, hvoraf fremgår, at bestyrelsen vil fremkomme med forskellige
modeller, herunder at omdanne Kvartershuset til en selvejende institution.
SH besvarede opklarende spørgsmålene fra salen, hvorefter EÜ satte beretningen til afstemning.
Beretningen blev godkendt med 34 stemmer for, 6 hverken for eller imod.

4. Fremlæggelse af regnskab 2018
SH fremlagde regnskabet og kunne oplyse forsamlingen om, at der for hver ansøgte bevilling, huset har
modtaget, skal der fremlægges et budget og et regnskab. Orienterede yderligere om, hvor strenge kravene
er blevet til ansøgninger og regnskabsaflæggelse efter skandalesagen i Socialministeriet. SH henviste til
hæftet ”Kvartershuset i tal”. Der findes revideret regnskab på alle projekter, som indgår i det
komprimerede regnskab for hele huset. Det betyder, at alle regnskaber, som der gives offentlige tilskud til
er revideret. SH forklarede, at nr. 2 kolonne i det fremlagte regnskab udgjorde Deloittes andel fremsendt
fra administrationsselskabet KAB. Bestyrelsen havde valgt denne fremgangsmåde for at give et overordnet
billede af, hvordan regnskabet så ud i 2018. Bestyrelsen havde endvidere haft en ekstern
økonomikonsulent til at gennemgå alle bilag. Den eksterne økonomikonsulent havde overfor bestyrelsen
bekræftet, at regnskabet kunne tages til efterretning, da det fandtes i orden.
Der var enkelte forståelsesspørgsmål fra salen, hvorefter regnskabet blev sat til afstemning. Regnskabet
blev godkendt med 33 stemmer for, 5 hverken for eller imod og 2 der stemte imod.

5. Forslag til budget og medlemsbidrag for 2019
SH gennemgik budgettet for 2019, og orienterede om, at de fleste bevillinger udløber i 2019, så der er altid
ansøgninger til nye bevillinger i gang. Kommunens budgetforhandlinger kan også ændre situationen. Der
kører pt en børnebevilling, hvor trængte familier har været på sommerferie i Odense, og fortsat er med i et
netværk, der er et samarbejde mellem Kvartershuset og Mødrehjælpen og de unge mødre i SV. Bevilling til
Seniorfællesskabet skal ansøges til og sponsorater fra andre. SH oplyste, at kontingentet fortsat er
uændret. Henviste til ”Kvartershuset i tal”, herefter blev budgetforslaget sat til debat, der var spørgsmål fra
salen omkring den enkeltes løn, her henvistes der igen til Kvartershusets hæfte, hvor der fremgår, at der er
ansat 4,75 årsværk.
Budgettet blev sat til afstemning. Budgettet blev godkendt med 35 stemmer for, 3 hverken for eller imod, 2
imod.

6. Indkomne forslag
En af forslagsstillerne mente, at hun overfor administrationen havde pointeret, at hun ikke ønskede hendes
navn og adresse skulle udbredes sammen med forslaget. Administrationen tog kritikken til efterretning.
Følgende forslag var optaget til forhandling på generalforsamlingen:
Bestyrelsens forslag
Gert Lauritsens karre 6 forslag 1
Gert Lauritsens karre 6 forslag 2
Bjarne Mikkelsen karre 1 forslag 1
Bjarne Mikkelsen karre 1 forslag 2
Maibrit Andersen karre 1 forslag 1
Maibrit Andersen karre 1 forslag 2
EÜ fremlagde bestyrelsens forslag som nr. 1, og gennemgik forslaget om vedtægtsændringer, med de
motivationer bestyrelsen har lagt til grund, der var et modforslag omkring en formulering. Hver enkelt
vedtægtsændring blev gennemgået og afstemt i forsamlingen.
Forslagene er vedlagt som bilag til referatet.
Bestyrelsen har ønsket at konsekvensrette de ansøgte bevillinger og puljer, da offentlige midler ikke er
begrænset af et bestemt geografisk område, i bestyrelsesforslaget står der hovedsageligt bydelens
beboere, ændringsforslaget var, at der skulle stå københavnere.
Der blev stemt om ændringsforslaget, idet det efter dirigentens opfattelse var det mest vidtgående. For
stemte 13, imod stemte 25 og 2 stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget blev forkastet.
Det oprindelige forslag blev sat til afstemning. For stemte 34, imod stemte 5, og 1 hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.

§4 stk. 1 bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen fremrykkes senest til udgangen af juni. Der var en god
debat om dette. Der blev stillet et ændringsforslag om, at generalforsamlingen skal afholdes senest medio
juni. Bestyrelsen tiltrådte ændringsforslaget. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 37 og 3 stemte
hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

§4 stk. 3 i den tidligere vedtægtstekst, fremgår det, at hvert beboelsesenhed har 1 stemme. Da bestyrelsen
ønskede en sammenlignelighed med beboermøderne i AKB, var forslaget, at der pr. beboelsesenhed skal
være 2 stemmer.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 36, imod stemte 2 og 2 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.

§ 4 stk. 4 anvendelse af ekstern statsautoriseret revisor og ikke en der er valgt på generalforsamlingen.
Hvis dette forslag vedtages, vil der fremover ikke være behov for punktet valg af intern revisor samt
administrator, men derimod valg af ekstern revisor, som omfatter hele huset.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 37, imod stemte 1 og 2 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.

§8 Tegningsberettigede
Her foreslås fra bestyrelsen, at den regnskabsansvarlige og chefen for huset eller i dennes fravær den
daglige leder der skal tegne foreningen i forening.
Der blev stillet spørgsmål til, hvem der var daglig leder og chef for huset. Spørgsmålene blev besvaret.
Samtidig blev der henvist til Kvartershusets blad, hvor arbejdsfordelingen fremgår, SH er chefen, EÜ er
daglig leder.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 37, imod stemte 2 og 1 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.

§9 Vedtægtsændring
Bestyrelsens forslag om at ordlyden af vedtægterne ændres, så det sprogligt er mere klart, hvad der står.
”…hvor afstemning foretages efter almindelig stemmeflerhed”.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 34, imod stemte 2 og 4 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 1 fra GL karré 6 omkring AKB afdelingernes styrkelse - medlemskab af Kvartershuset.
Motiveret af forslagsstilleren, at Kvartershuset i stedet for kaffemøder, skulle kalde disse for infomøder, og
være mere strukturerede med dagsorden og referat. Forslagsstilleren bemærkede i øvrigt, at det var hans
opfattelse, at huset synede mere lukket pga. rullegitteret dels på trappen på 1. sal og dels i stueetagen.
Administrationen forklarede, at huset adskillige gange har haft indbrud, hvorfor det var et nødvendigt tiltag
for at beskytte huset og dets aktiver. Forslaget indstilles til godkendelse fra bestyrelsens side med
bemærkning om, at forslagsstilleren ville komme med forslag til dagsorden, da kaffemøderne tidligere har
været dialogmøder. SH bemærkede, at man kunne overveje at genoplive de tidligere repræsentantskab.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 37, imod stemte 2 og 1 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag om differencerede priser
Bestyrelsen indstillede forslaget til godkendelse med bemærkning om, at der skulle nedsættes en
arbejdsgruppe som forslagsstilleren kunne indgå i, og derefter komme med forslag til bestyrelsen om,
hvordan man kunne omgå administrationsgrundlaget fra Københavns Kommune.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 23, imod stemte 1 og 16 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag om åbenhed, billeder af de ansatte og frivillige, lønniveau, tilknytning til huset
Michael karre 3 henviste til, til lovgivningen omkring personoplysninger forhindrede at disse oplysninger
blev offentliggjort samt der af regnskabet jo fremgår, at der er 4,75 ansatte og det samlede beløb for
personaleomkostninger.
Forslagsstilleren trak herefter sit forslag.
Forslag om en arbejdsgruppe til indretning af Anker Jørgensens plads
EÜ forklarede på vegne af bestyrelsen, at der er nedsat rigtig mange grupper både gennem
Områdefornyelsen, Københavns Kommune, AKB mv. og Kvartershuset er bare et ganske almindeligt
erhvervslejemål i Karré 6, hvorfor bestyrelsen ikke så det nødvendigt, at man i Kvartershuset regi bør have
særskilt arbejdsgruppe. De tilstedeværende udtrykte samme holdning.
1 person forlod generalforsamling under drøftelse af dette punkt, og kom ikke tilbage, hvorfor der herefter
var 39 stemmeberettigede.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2, imod stemte 36 og 1 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev forkastet.
Forslag om personligt medlemskab
Forslagsstilleren havde forladt mødet, og kunne på denne baggrund ikke motivere forslaget.
Der var i salen bred enighed om, at forslaget hørte hjemme på et afdelingsmøde.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 6, imod stemte 32 og 1 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev forkastet.
Åbent hus en gang om måneden
Forslagsstilleren havde forladt mødet, og kunne på denne baggrund ikke motivere forslaget.
Bestyrelsen indstillede forslaget til vedtagelse under forudsætning af, at der var frivillige, der ville melde sig
til jobbet. Der var ingen i forsamlingen, der meldte sig under livlig debat.
Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 1, imod stemte 34 og 4 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev forkastet.
EÜ forklarede, at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte beboelsesenheder på
generalforsamlingen, og mindst halvdelen af alle beboelsesenheder skal være repræsenteret. Hvis
vedtægtsændringer ikke kan vedtages pga. manglende fremmøde, indkaldes senest 8 dage efter mødet til
ny generalforsamling.
Da der ikke var fremmødt det fornødne antal beboelsesenheder, kunne vedtægtsændringerne ikke
vedtages formelt.
De vedtagne vedtægtsændringer på denne generalforsamling vil derfor blive fremsat på en ekstraordinær
generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til inden 8 dage.
På den ekstraordinære generalforsamling sker afstemning efter almindelig stemmeflerhed.

7. Valg til bestyrelsen
Under punktet blev der forevist et lille videoklip af hver enkelt kandidat.
Valg af kasserer: Aage Byrgesen karré 5 var villig til genvalg, og blev valgt uden modkandidat.
a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Britta Bøg karré 1, Poul Nielsen karré 5 og Per Elshave karré 7 ønskede alle genvalg og blev valgt uden
modkandidater.
b) Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år
Her blev Michael Poulsen fra karré 3 valgt.
c) Valg af 2 suppleanter
Tina Nielsen fra karré 18 blev valgt.
Der er en vacant suppleant post.

8. Valg af administration samt intern og ekstern revisor
Administrationen fastholdes indtil den formelle vedtagelse på den ekstra ordinære generalforsamling.
Joan Hansen fra karré 15 er valgt som intern revisor indtil den formelle vedtagelse på ekstra ordinære
generalforsamling.

9. Eventuelt
Forslagsstilleren omkring procedurespørgsmål var desværre gået fra mødet, der var ikke andre der ønskede
ordet til punktet.

Dirigenten takkede for et godt og konstruktivt møde.

Eylem Ünüvar
Dirigent

Birthe Tang
Referent

Beboere i medlemskarréerne kan afhente underskrevet eksemplar i Kvartershuset, hvis det ønskes.