Vedtægter

Vedtaget 8. september 2009 - på en ekstra ordinær generalforsamling. 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Kvartershuset”. Foreningen er hjemmehørende i Kongens Enghave, Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at drive lokalerne på Gustavs Bangs gade 28 1 med aktivitets- og kulturtilbud for bydelens beboere Herunder folkeoplysningstilbud, som: "med udgangspunkt i undervisningen skal øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet".
Samt understøtte det boligsociale arbejde igennem aktiviteter i huset som skal medvirkende til at skabe sociale netværk til gavn for den enkeltes hverdag.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1: Indmeldelse
Foreningen kan optage alle ejendomme, beliggende i postdistrikt 2450 København SV, som medlemmer (herefter kaldet medlemsafdelinger).

Stk. 2: Udmeldelse
Medlemsafdelingens kompetente ledelse kan meddele, at medlemsafdelingen ønsker at udmelde sig af foreningen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage efter vedtagelse af budgettet med 1 års opsigelse for at få virkning for det efterfølgende år. Ved udmeldelse kan medlemsafdelingen ikke medtage nogen del af foreningens formue eller aktiver.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1: Højeste myndighed
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen.. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 25 medlem stiller forslag til bestyrelsens herom med motiveret dagsorden.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling
Kvarters husets bestyrelse indkalder til generalforsamling gennem brev til medlemsafdelingernes bestyrelse samt ved offentliggørelse og på lokale opslagssteder og/evt. i lokale medier med 3 ugers varsel.

Stk. 4: Adgang til og afstemninger på generalforsamling
Adgang til generalforsamlingen har:

Alle beboere i medlemsafdelingerne, hvilket dokumenteres ved fremvisning af sygesikringsbevis ved indgangen. Hver fremmødt beboer har en stemme.

Såfremt en medlemsafdeling er i kontingentrestance på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, kan de fremmødte beboere ikke udøve stemmeret.

Stk. 5: Generalforsamlingens gennemførelse

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for fremtiden
4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til
godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af administrator og revision
9. Evt.

Punkterne afgøres udelukkende ved almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede beboere

Stk. 6: Forslag til generalforsamlingen
Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres senest to uger før generalforsamlingen. Offentliggørelse sker ved vores hjemmeside www.kvartershuset.dk samt evt. ved annoncering i lokale dagblade. Ydermere kan indkaldelser/referater m.m. afhentes i Kvartershusets administration i åbningstiden.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1: Valg
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af de fremmødte beboere i medlemsafdelingerne. Valgbare er alle personer, som er bosiddende i medlemsafdelinger, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2: Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt formand, næstformand eller kasse-
ren fratræder i valgperioden konstituerer bestyrelsen en afløser, frem til førstkommende generalforsamling. Skulle det forekomme, at bestyrelsen ikke er fuldtalligt valgt, skal der sidde et ulige antal, der repræsenterer medlemsafdelingerne.

Stk. 3: Eksklusion
2/3 af bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, såfremt personen har en skadelig virkning for foreningens virke eller bestyrelsens arbejde. Forslag til eksklusion skal være nævnt i en dagsorden sendt med brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer med mindst 7 dages varsel.

Stk. 4: Bestyrelsens arbejde og ansvar
Bestyrelsen er foreningens ansvarlige ledelse mellem generalforsamlinger. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i samtlige anliggender og kan disponere over foreningens midler indenfor rammerne i budgettet og generalforsamlingsbeslutninger. Bestyrelsen kan ikke gældsætte foreningen.

Bestyrelsen sikrer udarbejdelse af regnskab og budget til forelæggelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen fører referat over sine forhandlinger. Bestyrelsen kan delegere ansvaret til lederen af Kvartershuset som bemyndiges til at handle på bestyrelsens vegne.

§ 6. Økonomi og kontingent
Stk. 1: Finansiering
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningen drives for midler fra medlemsafdelingerne i forhold til antallet af beboelsesenheder. samt midler der søges af
folkeoplysningspuljen, andre puljer og det boligsociale udvalg.

Stk. 2: Kontingent
Hver medlemsafdeling forpligter sig til at betale et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen med en forholdsmæssig udgiftsdel.

Kontingentet forfalder første gang ved indmeldelsen og betales fuldt ud for hele regnskabsåret uanset indmeldelsestidspunktet. Kontingentet fastlægges således, at det dækker foreningens budgetterede omkostninger til varetagelse af foreningens formål, administration og løbende drift.

Stk. 3: Fordeling af over- og underskud
Eventuel udlodning af overskud og fordeling af underskud foretages ligeledes i forhold til medlems afdelingernes beboelsesenheder.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsstemmer på generalforsamlingen. Mindst halvdelen af alle repræsentantskabsstemmer skal være repræsenteret. Såfremt vedtægtsændringer ikke kan vedtages pga. manglende fremmøde, indkaldes senest 8 dage efter mødet til en ny generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsstemmer kan vedtage vedtægtsændringerne.

§ 9. Opløsning af foreningen
Stk. 1: Opløsningsbestemmelser
Foreningen kan opløses af 2/3-dele af samtlige medlemmer i medlemsafdelingerne på en generalforsamling. Såfremt der ikke på mødet ikke kan opnås vedtagelse, indkaldes til en ny generalforsamling efter 14 dage, hvorpå en opløsning kan vedtages af 2/3 stemmer af de fremmødte.

Stk. 2: Kurator
Såfremt en opløsning af foreningen vedtages, indtræder bestyrelsen automatisk som kurator for boet. Hvis der ved boets opgørelse er over- eller underskud, fordeles dette ligeligt i forhold til medlemsafdelingernes beboelsesenheder.